Sıkça Sorulan Sorular

Sorular & Cevaplar

 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Nedir?

  Yüksek / ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri / geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip bölgedir.

 • İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi nedir?

  Aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dahil alt sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin yer aldığı tematik Teknoloji Geliştirme Bölgeleridir.

 • Kuluçka Merkezi ve Kuluçka Firması Nedir?

  Kuluçka Merkezi (İnkübatör): Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapılardır.

 • Kurulacak Yönetici Şirketin ortaklık ve sermaye yapısı nasıl olmalıdır?

  Yönetici Şirketin kurucuları arasında, Bölgenin bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü bulunması şartı aranır. Yönetici Şirkete ayrıca; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 5.’nci maddesinin Birinci ve İkinci fıkralarında belirtilen kurum ve kuruluşlar ortak olabilir. Dernek tüzüğün de Ar-Ge faaliyetlerinde bulunabilir ibaresi bulunan derneklerle, tüzüğün de bilimsel amaçlı Ar-Ge yapabilir ibaresi bulunan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş vakıflar şirket ortağı olabilirken, gerçek kişiler ve şahıs şirketleri ortak olamazlar. Ayrıca; yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte, üniversitenin, sanayinin ve kamunun dengeli iş birliği için sermaye yapısında da eşdeğer temsil, aranan niteliktir.

 • Karabük Teknokent’e Kimler Başvurabilir?

  Karabük Teknokent’e 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasası kapsamında Ar-Ge / Yazılım / Tasarım projeleri yürüten veya yürütmek isteyen girişimci / şirketler başvurabilir.

 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Başvurusu için hangi evraklar gereklidir?

  Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilk başvuru, ek alan, alan daraltma, alan genişletme ve alan iptali başvuruları için hazırlanması gereken Başvuru Dosyasın da istenen bilgi ve belgelere bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

  http://btgm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?datalD=107

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde Kimler Yer Alabilir ve Kabul Kriterleri Nelerdir?

  Halen yüksek / ileri teknolojileri kullanmakta olan yerli ve yabancı firmalardan, Ar-Ge birimlerini TGB’lerde oluşturarak yeni Ar-Ge projeleri gerçekleştiren firmalar, Üniversite, İleri Teknoloji Enstitüsü veya Kamu Ar-Ge Merkezinin imkanlarını kullanarak yazılım veya yenilikçi teknolojiler geliştirmek isteyen KOBİ’ler, TEKMER’lerde büyüyen firmalar, ticarileştirilebilecek fikri olan genç girişimciler yer alabilirler.

  (-) Karabük Üniversitesi TGB’ne kabul edilecek girişimcilerin üründe yenilik veya üretim yöntemlerinde yenilik veya tasarım veya teknolojik üretim amaçlı en az bir projesi veya yazılım geliştirme projesi yürütmesi, bu proje kapsamında iç ve dış piyasalarda yüksek rekabet gücü olan ve/veya ihracat potansiyeli yüksek olan, yeni ve yüksek teknoloji ağırlıklı ürünler veya süreçler geliştirmesi beklenilir.

  (-) Bölgeye kabul edilecek firmaların bölgemiz ve ülkemiz açısından öncelikli olan alanlarda AR- GE, tasarım veya yazılım geliştirme projesi yürütmesi veya bu faaliyetlere destek sunması gereklidir.

  (-) Bölgeye kabul edilen birimlerin Karabük Üniversitesi TGB’deki diğer girişimcilere ve çevreye zarar vermeyecek yapı ve büyüklükte olması zorunludur.

  (-) Karabük Üniversitesi TGB bünyesinde faaliyet gösteren girişimcilerin bölge sınırları içindeki üretim faaliyetleri 4691 sayılı kanunda tanımlanan prototip ürün ve pilot tesis üretimi ve teknolojik ürünlerin seri üretimi ile sınırlıdır.

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne Kabul Edilecek Firmaların Uyması Beklenilen Nitelikler Nelerdir?

  Uyulması beklenen nitelikler;

  (-) Bölgesel ve ulusal sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak,

  (-) Karabük Üniversitesi TGB’deki diğer firmalar ile iş birliğine açık olmak,

  (-) Üniversite mezunu nitelikli iş gücüne cazip istihdam olanakları sağlamak,

  (-) Karabük Üniversitesi TGB’de faaliyet gösterecek firmalar ve bu firmaların yöneticilerinin sosyal adalete inanmış, çevreye, insan ve çalışan haklarına saygılı, mesleki etik değerleri güçlü, topluma örnek nitelikte olmaları beklenir.

 • Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılmaktadır?

  Karabük Teknokent’e ön başvuru işlemleri online olarak aşağıdaki linkten yapılmaktadır. Ön başvurunuz onaylandıktan sonra başvuru formunda belirttiğiniz mail adresine bir doğrulama onay kodu gelecektir. Aday girişimci / şirket başvuru statüsünde istenilen proje bilgileri tamamlandıktan sonra Karabük Teknokent Arge Portal sekmesine yönlendirileceksiniz. Yönlendirilmeyi tamamladığınızda Proje Değerlendirme Komisyonuna sunulmak üzere “Proje Bilgi Formu” ve “Firma Tanıtım Kartı” alanlarını doldurduğunuzda başvurunuz tamamlanacaktır.

  Başvuru ile ilgili sorularınız için Karabük Teknokent Proje Birimi ile görüşebilirsiniz. 

  http://www.karabuktgb.com.tr/onbasvuru

 • Başvurular Ücretli Midir?

  Ön başvuru ücretsiz olup onaylanması durumunda Arge Portal üzerinden online başvuru aşamasında “Proje Başvuru Ücreti” alınmaktadır. 

  Proje Başvuru Ücreti:

  Ar-Ge / Yazılım / Tasarım projeleri başvuruları için 1.500 TL + KDV (%18) 

  Kuluçka merkezi başvuruları için 750 TL + KDV (%18)

  Teknokent’te yer alan firmaların ikinci ve daha sonraki projeleri için proje başvuru ücreti 1.000 TL + KDV (%18) olarak belirlenmiştir.

 • Başvuruların Değerlendirilmesi Ne Kadar Sürer?

  Firmaların başvuru formlarını teslim etmelerinden itibaren 60 gün içerisinde başvuru talebi karara bağlanmaktadır.

 • Başvuru Değerlendirmeleri Nasıl ve Kimler Tarafından Yapılır?

  Başvuru değerlendirmeleri projenizin konusunda uzman kişilerden oluşan Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır. 

  Proje Değerlendirme Komisyonu belirlenirken biri sektör uzmanı, ikisi öğretim üyesi olmak üzere 3 üyeden oluşturmaktadır. Komisyon oluşturulurken Karabük Üniversitesi öğretim üyelerine öncelik verilir.

  Değerlendirmeler online olarak gerçekleşmekte olup, komisyon firmaya sorular yöneltebilmekte firma / komisyon arası irtibat Teknokent Proje Birimi tarafından sağlanmaktadır. Firmalara komisyon üyeleri hakkında bilgi verilmemektedir.

  Proje değerlendirme komisyonunun yazılı görüşleri Karabük Teknokent Yönetici Şirket Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından başvuru kabul onayı verilmesi halinde ofis durumuna göre yer tahsisi yapılır.

 • Başvuru Değerlendirmeleri Kriterleri Nelerdir?

  Proje Değerlendirme Komisyonu; değerlendirmeye konu olan projenin;

  1. Proje süresini,

  2. Proje personelinin bölge içi ve dışında geçirmesi gereken sürelerinin uygunluğunu,

  3. Projenin Ticarileşme potansiyelini,

  4. İthal ikame veya ihracat potansiyeli olan Yüksek/ileri teknolojik ürünleri geliştirebilme yeteneğini,

  5. Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirebilme, ürün kalitesini veya standardını yükseltebilme, verimliliği artırabilme, üretim maliyetlerini düşürebilme, teknolojik bilgi üretilebilme yeteneğini

  6. Etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirebilecek bir Ar-Ge projesi olup olmadığını

  7. Çevresel yönden içerdiği riskleri belirleyerek olası çevresel riskler için gerekli kontrol önlemlerinin alınıp alınmadığını, çevresel etki yönünden bölgeye kabul edilip edilmeyeceğini,

  Ürünle ilgili;

  1. Bilimsel bir bilgiyi kullanmak veya geliştirmek suretiyle tasarlanıp tasarlanmadığı,

  2. Var olan bir ihtiyacı daha iyi düzeyde karşılayıp karşılamadığı,

  3. Ürünün ihracat veya ithal ikamesi potansiyelinin olup olmadığı,

  4. Yaşam standardının yükselmesine katkıda bulunup bulunmayacağı,

  5. Sahip olduğu teknik özelliklerin veya farklılıklarının teknolojik düzeydeki yenilikçiliği temsil edip etmediği,

  6. Ürün malzemelerinin, parçalarının ve yerine getirdiği işlev/işlevlerin birbiriyle uyum gösterip göstermediği,

  7. Ürünün tasarım özelliklerinin geliştirmeye açık olup olmadığı,

  8. Ürünün piyasa standartlarına ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak test edilip edilmediği,

  9. Üretim ve üretim sürecinin çevreye olumsuz etkisi olup olmayacağı,

  inceleyerek değerlendirir.

 • Başvuru Kabul Edilmezse Ne Olur?

  Firmaların tekrar başvuru yapmalarını engelleyen herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

 • Başvurusu Kabul Edildikten Sonra Ne Yapılmalıdır? Firmaya Yer Tahsisi Nasıl Yapılır?

  Başvurusu uygun görülen girişimci / şirketlerle sözleşme yapılacaktır. Yer tahsislerinde her bir çalışan için ILO standartlarında m2 belirlenmesine özen gösterilmektedir. Bölgedeki yer tahsislerinde kişi başına 7 m2 dikkate alınmaktadır.

 • Kira Kontrat Süreleri Belli Midir?

  Kira kontrat süreleri başvuru gerçekleştirdiğiniz projenin süresi dahilinde hazırlanmaktadır.

 • Karabük Teknokent’te Hangi Büyüklükte Ofis Kiralayabiliriz?

  Karabük Teknokent’te firmaların ihtiyaçlarına göre, değişen büyüklüklerde ofis alanları kiralanması mümkündür.

 • Karabük Teknokent’te Boş Ofis Alanlarını ve Çevreyi Firmaların Gezme İmkânı Var Mı?

  Karabük Teknokent’te yer almak isteyen firmalar randevu alarak bölgedeki boş ofis alanlarını ve çevreyi gezme imkânı bulabilirler.

 • Karabük Teknokent’te Faaliyet Gösterebilmek İçin Şirket Merkezinin Bölgeye Taşınması Zorunlu Mudur?

  Şirket merkezinin bölgede olması zorunlu değildir. Firmalar mevcut Ar-Ge birimlerini Teknokent’e taşıyabilirler.

 • 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na Göre Sağlanan Vergi Avantajları Nelerdir?

  4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca teknoloji geliştirme bölgesinde yerli, yabancı, gerçek veya tüzel kişiler ile girişimci firmalar, Türkiye’de halen kurulu bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin yönetici ve işletici şirketlerinin izniyle yazılım geliştirme ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyeti, 5746 sayılı Kanun ile TGB alanı içerisinde kuruluşuna izin verilen Ar-Ge Merkezi ile Tasarım Merkezlerinde Ar-Ge ve Tasarım faaliyetinde bulunabilmektedir.

  4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında sağlanan destek ve teşviklerin kapsamı ve süresi, 5281 Sayılı Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5035 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3. Maddesinin üçüncü bendi, 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 6676 sayılı Kanun ile önemli oranda genişletilmiştir.

  Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren girişimci firmalara sağlanan destek ve muafiyetler şunlardır:

  Firma ve Girişimcilere Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti

  Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. 

  Ar-Ge ve Yazılım Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti

  Bölgede çalışan; Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve her türlü vergiden müstesnadır. Yazılım geliştirme ve Ar-Ge personelinin Ar-Ge projesi kapsamında TGB Yönetici Şirketinin izni ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi dışında geçirdiği süreye ait ücretler de gelir vergisinden müstesnadır. Bununla ilgili koşullar, 6170 sayılı yasanın Uygulama Yönetmeliğinde tanımlanmıştır.

  KDV Muafiyeti

  Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde (31.12.2023 tarihine kadar) münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

  Sigorta Prim Desteği

  5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3. Maddesine istinaden 4691 sayılı yasa kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarda görev yapan ve ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

  Destek Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti

  Bölgede çalışan destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.

  Bölge Dışı Çalışma İzni

  Bölgede yürütülen projeler kapsamında bölge dışında geçirilen sürelerin bir kısmı veya tamamı Yönetici Şirketin izni ile yasa kapsamında desteklenmektedir.

  Yabancı Yatırımcıların Teşvik Edilmesi

  Yabancı özel hukuk tüzel kişileri 5.6.2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetici şirkete iştirak edebilir. Ayrıca, yabancı yatırımcılar, 4691 ve 6170 sayılı kanunlar kapsamında yazılım geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerini Bölgede yürütebilir.

  Gümrük Vergisi Muafiyeti 

  Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.  Bu istisna kapsamında İthal edilen eşya; Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere Genel Müdürlükçe onaylanarak Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek izinde belirtilen eşyadan oluşur.

  Nitelikli Eleman Desteği

  Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Ancak bu kapsamda her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez.

 • Firmalara Uygulanacak Muafiyet ve İstisnalar Nelerdir?

  Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin sınırları içinde yürütülen faaliyetlere yönelik muafiyet, istisna ve indirim uygulamasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

  1. Yönetici şirketlerin, Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü faaliyetleri sonucunda elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden müstesnadır. Yönetici şirket, bu istisnaların uygulanabilmesi için bağlı bulunduğu vergi dairesine başvuruda bulunur. Yönetici şirket, ayrıca, Kanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisinden, yapılan işlemler bakımından harçlardan ve Bölge alanı içerisinde sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden muaftır.

   

  2. Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için mükellefler bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunurlar. Söz konusu istisnanın uygulanabilmesi için bu başvuruya, yönetici şirketten alınacak olan vergi mükellefinin Bölgede yer aldığını ve mükellefin faaliyet alanlarını gösteren belgeler de eklenir.

   

  3. Bölgede çalışan; Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı toplam Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Destek personeli sayısı hesabında küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir. Destek personeli sayısının toplam Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşması hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere her türlü vergi istisnası uygulanır. Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, ücretine her türlü vergi istisnası uygulanacak destek personeli ise çalıştığı girişimci firma tarafından belirlenir. Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu istisna kapsamındadır. Hesaplamada küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir. Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu istisnadan faydalanamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Bu istisnanın uygulanabilmesi için, ilgili girişimci, Bölgede çalışan ve bu Yönetmeliğe göre tanımlanmış tüm Ar-Ge, tasarım ve destek personelini, Ar-Ge ve tasarım projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini gösteren listeyi aylık olarak yönetici şirkete onaylatır, inceleme ve denetimlerde ibraz edilmek üzere saklar. Bölgede çalışan personelin istisna kapsamı dışındaki net ücret ödemelerinin brüte iblağ edilecek vergisinin hesaplanması, bu hesaplama yapılırken Kanunla sağlanan vergi teşviklerinin dikkate alınmaması gerekir. Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu Kanun kapsamında elde ettiği ücret, prim, ikramiye ve benzeri ödemeler de istisna kapsamına dâhildir. Bu bent kapsamındaki saat, oran, süre, ücret gibi konular aylık ve 30 gün esasına göre hesaplanır.

   

  4. Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmaz.

   

  5. Bölge içerisinde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla 4691 sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden bütün halinde yararlanabilirler. Bu durumda aynı yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesi için 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan vergisel teşviklerden ayrıca yararlanamazlar.

   

  6. Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Bu bent kapsamında teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyana uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur. Bu bent kapsamındaki istisnanın uygulanabilmesi için;

  a) Girişimcinin yürüttüğü yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu hallerde, girişimci şirket, yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin Bölge dışında geçirilmesi gereken kısımlarına ilişkin gerekçeli teklifi ile çalışanların projeler itibarıyla sayıları ve nitelikleri, bu personelin projelerde görev aldığı süreler, ücretlerine ilişkin bilgiyi yönetici şirkete sunar.

  b) Girişimci tarafından sunulan gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından incelenir ve söz konusu yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin bir kısmının Bölge içinde yürütülemeyeceğinin (Bölge dışında yapılmasının zorunlu olduğunun) tespit edilmesi ile Bölge dışında yürütülen yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinin Bölgede yürütülen aynı yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında olduğunun tespit edilmesi şartıyla, gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından onaylanır.

  c) Bölgede çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin, yürüttüğü yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesi ile ilgili Bölge dışında geçirdiği süreye ilişkin yazılım veya Ar-Ge çalışması yapılan kurum veya kuruluştan aldığı belge yönetici şirkete sunulur.

   

  7. Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamda teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin onay kapsamında olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur. Bu bent kapsamındaki istisnanın uygulanabilmesi için lisansüstü eğitimde geçirilecek süre, üniversiteden onaylı ders programı dikkate alınarak Bölge yönetici şirketinin onayı ile hesaplanır. Bu hesaplamalarda lisansüstü eğitimde alınan dersler kapsamında yapılacak araştırmalar da dikkate alınabilir. Bir buçuk ve iki yıllık sürelerin uygulamasında kayıt dondurma kapsamında geçen süreler dikkate alınmaz.

   

  8. 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, Bölgede faaliyette bulunanlara Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 Türk Lirasını aşamaz. Bu maddede yer alan oranları ve parasal sınırı yarısına kadar indirmeye veya dört katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu kapsamdaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin iki yıl içerisinde ilgili projenin finansmanında kullanılmayan kısmı için indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. İndirim uygulamasından geçici vergi dönemleri itibarıyla da yararlanılır. Sermaye desteği aşağıdaki şekillerde verilebilir:

  a) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteğinin, Bölgede faaliyette bulunan işletmelere, sermaye desteğini sağlayan mükelleflerce, işletmenin kuruluşunda veya sonrasında ortak olmak ve sermaye koymak suretiyle sağlanması zorunludur.

  b) İndirim olarak dikkate alınabilecek tutar, gerçek kişiler açısından sermaye desteğinin sağlandığı takvim yılında elde edilen beyana tabi kazanç ve iratların toplam tutarından geçmiş yıl zararları ve tüm indirim ve istisnalar düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde onu ile sınırlıdır. Kurumlar vergisi mükellefleri açısından ise sermaye desteğinin sağlandığı hesap dönemi başındaki öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak koşuluyla kurum kazancının en fazla yüzde onu ile sınırlı olup indirim tutarının tespitinde kurum kazancı olarak ticari bilanço kârı veya zararına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmek ve geçmiş yıl zararları ile varsa tüm indirim ve istisnalar düşülmek suretiyle bulunan tutar [Ticari bilanço kârı (zararı) + kanunen kabul edilmeyen giderler-geçmiş yıl zararları-tüm indirim ve istisnalar] dikkate alınacaktır.

   

  9. Kanuna göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında katma değer vergisinden müstesna tutulması için yönetici şirketin onayı alınarak ilgili vergi dairesine başvuruda bulunulur.

   

  10. Genel Müdürlükçe belirlenen şekle uygun olarak hazırlanmış olan, Bölge yönetici şirket ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin, kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı yıllık bilgiler her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilir.

   

  11. Bölgelere sağlanan destek, teşvik, muafiyet ve istisnalardan İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgeleri de aynen yararlanırlar.

  a) Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

   

  12. Bu istisna kapsamında ithal edilen eşya; Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere Genel Müdürlükçe onaylanarak Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek izinde belirtilen eşyadan oluşur.

  a) Bu istisnadan yararlanacak işletmeler Genel Müdürlükçe belirlenen başvuru formu ve eklerine göre taleplerini Bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge yönetici şirketi Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında projeye uygunluğu açısından ithal eşya talebinin uygun olup olmadığını değerlendirir. Bölge yönetici şirketi bu kapsamda ithalini uygun gördüğü eşyaya ilişkin bilgileri de içeren başvuruyu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe iletir.

  b) Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylayarak gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere Tek Pencere Sistemi üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirir.

   

  13. Aşağıda sayılan faaliyetler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında tasarım faaliyeti kapsamında değerlendirilmez:

  a) Piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu ve pazarlama faaliyetleri,

  b) Kalite kontrol faaliyetleri,

  c) Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma faaliyetleri,

  d) Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar,

  e) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı,

  f) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri,

  g) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi,

  h) Tasarım faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler,

  ı) Paris Sözleşmesinin 2.’nci mükerrer 6.’ncı maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, amblemlerin, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarım faaliyetleri,

  i) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarım faaliyetleri.

   

  14. Bölgede muafiyet ve istisnaların uygulanması ile ilgili işlemler Maliye Bakanlığının ilgili mevzuatına tabidir.

 • Vergi muafiyetleri ne şekilde denetlenmektedir?

  Bölgede faaliyet gösteren firmaların vergi muafiyetlerine yönelik beyanlarının nihai denetim sorumlusu Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ve ilgili Vergi Dairesidir. Vergi denetimine ilişkin genel hususlar bölgedeki etkinlikler için geçerli değildir.

 • Karabük Teknokent’te Faaliyet Gösterecek Firmaların Yükümlülükleri Neler Olacaktır?

  Karabük Teknokent’te yer alarak 4691 sayılı kanun kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlanan firmalar bu yasaya uygun olarak faaliyet göstermek zorundadır. Firmalar, Yönetici Şirket veya ilgili kamu kurumlarının periyodik izleme ve denetleme faaliyetleri kapsamında talep ettikleri her türlü bilgi ve belgeyi teslim etmek ve periyodik faaliyet formlarını doldurulmakla yükümlüdür.

 • Bölgede Yer Alan ve Tüm Projeleri Tamamlanan, Devam Eden Projesi Olmayan Firmalar İçin Ne Tür Bir Yaptırım Uygulanır?

  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 14. maddesinin 1.fıkrasının (ı) bendine  göre Bölgede yer alan ve projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yeni bir proje sunmayan girişimcinin son projesinin tamamlanma tarihinden itibaren; 30 gün içinde ilgili Vergi Dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir, üç ay içerisinde yeni bir Ar-Ge veya tasarım projesi başlatılamaması halinde, mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın girişimcinin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli işlemlerin yapılır.

 • Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Yer Alan Ar-Ge Projelerinde Bölge Dışında Yapılacak Sürenin Ne Kadarlık Kısmı İstisnadan Faydalanabilir?

  4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki aşağıda belirtilen faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, ilgili Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde yüzü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

  a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları.

  b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar.

  c) Saha araştırması.

  d) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler.

  e) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler.

 • Karabük Teknokent’in Konferans ve Toplantı Salonlarından Kimler, Nasıl Faydalanır?

  Karabük Teknokent konferans ve toplantı salonlarından belirlenen tarih müsait olmak kaydıyla herkes yararlanabilmektedir.

  Rezervasyon ve ücretlendirme bilgisi için Proje Birimi’ne başvurmanız gerekmektedir.

 • Karabük Teknokent’te Arazi Kiralayabilir, Kendi Binamızı Yapabilir Miyiz?

  Karabük Teknokent’te belirlenen parsellerde arazi kiralamanız ve kendi binanızı inşa etmeniz şuan mümkün değildir.

 • Karabük Teknokent’te Yabancı Mühendis Çalıştırabilir Miyim?

  Bölgede 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı Ar-Ge personeli çalıştırılabilir.

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde Yer Alan İşletmelerde Yüksek Lisans veya Doktora Yapan Personellerin Bölge Dışında Geçirdikleri Sürelerin Ne Kadarı

  Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. İlgili istisnanın uygulanabilmesi için lisansüstü eğitimde geçirilecek süre, üniversiteden onaylı ders programı dikkate alınarak Bölge yönetici şirketinin onayı ile hesaplanır. Bu hesaplamalarda lisansüstü eğitimde alınan dersler kapsamında yapılacak araştırmalar da dikkate alınabilir.

 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Bulunan Girişimci Firmaların Bölgede Faaliyete Geçmeden Önce Başladıkları Projelerin İstisna Kapsamında Değerlendiri

  Yazılım, Ar-Ge veya Tasarım faaliyeti yürüten firmaların, Bölgede faaliyete geçtikleri tarih itibarıyla tamamlamış oldukları projelerden elde edecekleri kazançların istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Diğer taraftan, mükelleflerin Bölgede faaliyete geçmeden önce başlayıp, Bölgede faaliyete geçtikten sonrada devam ettirdikleri yazılım, Ar-Ge veya tasarıma dayalı projelerden sağladıkları kazancın ancak, projenin Bölgede gerçekleştirilen kısmına ilişkin kazanç kısmı istisnadan yararlanabilecektir.

 • Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetinde Bulunan Bir Firma Aynı Proje ile Başka Bir Bölgeye Geçebilir Mi?

  İlgili projenin yeni geçilecek olan Bölge tarafından Proje Değerlendirme Komisyonunda yeniden değerlendirilmesi kaydıyla geçebilir.

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde Yer Alan İşletmelere Doğrudan Girişim Sermayesi Sağlayan Firmalarca Yapılan Destekte Bir Sınırlama Var Mıdır?

  Herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak, indirime konu destek miktarı yıllık 500.000 TL’yi aşamaz.

 • Karabük Teknokent’te Yer Almak İsteyen Öğretim Görevlileri İçin Süreç Nasıl İlerlemektedir?

  Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tâbi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz.

  Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

 • Bölgede Yer Alan Firmalar, Ofislerinde Yaptırmak İstedikleri Tamir, Tadilat, Bakım, Onarım Vs. İşleri İçin Nereye Başvurmaları Gerekir?

  Kiracı firmalarımız kiraladıkları alanlarla alakalı yapmayı planladıkları her türlü tamir, tadilat, bakım, onarım vs. işlerle ilgili Karabük Teknokent Yönetici A. Ş.’den yazılı onay almak zorundadır.